Todor Rachinski Vocational School of Agriculture – General Toshevo /Професионална гимназия по земеделие “Тодор Рачински” – Генерал Тошево

Todor Rachinski Vocational School of Agriculture – General Toshevo

Професионална гимназия по земеделие “Тодор Рачински” – Генерал Тошево

Address / Адрес: 9500, General Toshevo, 46 Opalchenska Str. / 9500, Генерал Тошево, ул. “Опълченска” №46         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Администрация и управление; Приложна информатика; Растениевъдство и животновъдство; Химични продукти и технологии