Tsanko Tserkovski Vocational High School of Agricultural Technologies – Pavlikeni / Професионална гимназия по аграрни технологии “Цанко Церковски” – Павликени

Tsanko Tserkovski Vocational High School of Agricultural Technologies – Pavlikeni 

Професионална гимназия по аграрни технологии “Цанко Церковски” – Павликени

Address / Адрес: 5200, Pavlikeni, 46 Ruski Blvd. / 5200, Павликени, бул. “Руски” №46         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ИЗКУСТВА

Специалности: Селски туризъм; Производство и преработка на млечни продукти; Механизация на селското стопанство; Полиграфия; Бизнес администрация