Tsar Ivan Asen II Vocational High School of Woodworking and Construction – Haskovo / Професионална гимназия по дървообработване и строителство ” Цар Иван Асен ІІ ” – Хасково

Tsar Ivan Asen II Vocational High School of Woodworking and Construction – Haskovo

Професионална гимназия по дървообработване и строителство ” Цар Иван Асен ІІ ” – Хасково

Address / Адрес: 6300, Haskovo, 37 Plovdivska Street / 6300, Хасково, ул. “Пловдивска” №37         Map

Област на образование: АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО; ИНФОРМАТИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Геодезия; Системно програмиране; Строителство и архитектура; Мебелно производство; Недвижими имоти; Парково строителство и озеленяване; Горско и ловно стопанство