Vasil Levski Vocational High School – Ihtiman / Професионална гимназия “Васил Левски” – Ихитиман

Vasil Levski Vocational High School – Ihtiman 

Професионална гимназия “Васил Левски” – Ихитиман

Address / Адрес: 2050, Ihtiman, 174 Tsar Osvoboditel Str. / 2050, Ихтиман, ул. “Цар Освободител” №174         Map

Област на образование: ТРАНСПОРТ; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Професии: Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт; Монтьор на селскостопанска техника; Моделиер – технолог на облекло

Специалности: Експлоатация на автомобилния транспорт; Механизация на селското стопанство; Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил