Vocational High School of Agriculture and Food Technology – Shumen / Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – Шумен

Vocational High School of Agriculture and Food Technology – Shumen

Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – Шумен

Address / Адрес: 9700, Shumen, 5 Simeon Veliki Blvd. / 9700, Шумен, бул. “Симеон Велики” №5         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки; Агроекология; Производство и преработка на мляко и млечни продукти