Vocational High School of Agriculture and Forestry – Kardzhali / Професионална гимназия по селско и горско стопанство – Kърджали

Vocational High School of Agriculture and Forestry – Kardzhali 

Професионална гимназия по селско и горско стопанство – Kърджали

Address / Адрес: 6600, Kardzhali, 1 Agrarna Str. / 6600, Кърджали, ул. “Аграрна” №1         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Професии: Техник-растениевъд; Техник-лесовъд