Vocational High School of Agriculture and Light Industry – Karnobat / Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост – Карнобат

Vocational High School of Agriculture and Light Industry – Karnobat 

Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост – Карнобат

Address / Адрес: 8400, Karnobat, 10 Moskva Street / 8400, Карнобат, ул.”Москва” №10         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ТЕХНИКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Професии: Електротехник; Техник в лозаровинарството; Икономист; Монтьор на селскостопанска техника