Vocational High School of Agriculture – Chirpan / Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан

Vocational High School of Agriculture – Chirpan 

Професионална гимназия по селско стопанство – Чирпан

Address / Адрес: 6200, Chirpan, 78 Georgi Dimitrov Street / 6200, Чирпан, ул. “Георги Димитров ” №78         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ТЕХНИКА

Професии: Техник на селскостопанска техника; Техник по транспортна техника; Ресторантьор; Техник-растениевъд

Специалности: Механизация на селското стопанство; Автотранспортна техника; Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; Трайни насаждения