Vocational High School of Agriculture – Kuklen/ Професионална гимназия по селско стопанство – Куклен

Vocational High School of Agriculture – Kuklen

Професионална гимназия по селско стопанство – Куклен

Address / Адрес: 4101, Kuklen, 46 Al. Stamboliyski Str. /4101, Куклен, ул. “Ал. Стамболийски” №46         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Професии: Техник на селскостопанска техника; Фермер

Специалности: Механизация на селското стопанство; Производител на селскостопанска продукция