Vocational High School of Agriculture – Novi Pazar / Професионална гимназия по селско стопанство – Нови пазар

Vocational High School of Agriculture – Novi Pazar

Професионална гимназия по селско стопанство – Нови пазар

Address / Адрес: 9900, Novi Pazar, 21 Pliska Street / 9900, Нови пазар, ул. “Плиска” №21         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО

Специалности: Механизация на селското стопанство; Производител на селскостопанска продукция