Vocational High School of Agriculture – Sitovo / Професионална гимназия по селско стопанство – Ситово

Vocational High School of Agriculture – Sitovo

Професионална гимназия по селско стопанство – Ситово

Address / Адрес: 7500, Silistra, 57 7th of September Street /7500, Силистра, ул. “7-ми септември” №57         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Земеделец; Пчеларство; Производство и преработка на мляко и млечни продукти; Растителна защита; Механизация на селското стопанство; Трайни насаждения; Пчеларство и бубарство