Vocational High School of Agriculture – Targovishte / Професионална гимназия по земеделие – Търговище

Vocational High School of Agriculture – Targovishte 

Професионална гимназия по земеделие – Търговище

Address / Адрес: 7700, Targovishte, 27 Tsar Simeon Street / 7700, Търговище, ул. “Цар Симеон” №27         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Професии: Техник на селскостопанска техника; Техник-растениевъд; Икономист;

Специалности: Механизация на селското стопанство; Растителна защита и агрохимия; Земеделско стопанство; Земеделец