Vocational High School of Computer Modeling and Computer Systems – Varna / Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – Варна

Vocational High School of Computer Modeling and Computer Systems – Varna 

Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи – Варна 

Address / Адрес: 9000, Varna, 1 Studentska Str., Technical University – Academic building / 9000, Варна, ул. “Студентска” №1, Технически университет – сграда Учебен корпус         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Специалности: Възобновяеми енергийни източници; Микропроцесорна техника; Икономическа информатика; Системно програмиране