Vocational High School of Construction, Electrical Engineering and Services – Teteven / Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги – Тетевен

Vocational High School of Construction, Electrical Engineering and Services – Teteven

Професионална гимназия по строителство, електротехника и услуги – Тетевен

Address / Адрес: ‎5700, Teteven, 2 Usin Kerim Street / ‎5700, Тетевен, ул. „Усин Керим“ №2         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Професии: Строител; Сътрудник в малък и среден бизнес; Моделиер – технолог на облекло; Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност; Техник по транспортна техника