Vocational High School of Food Technology and Technology – Plovdiv / Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – Пловдив

Vocational High School of Food Technology and Technology – Plovdiv 

Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – Пловдив

Address / Адрес: 4003, Plovdiv, 156 V. Aprilov Blvd. / 4003, Пловдив, бул. “В. Априлов” №156         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; ТЕХНИКА

Специалности: Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранителната промишленост; Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки; Технологичен и микробиологичен контрол в хранително–вкусови производства; Технология на биопроизводствата; Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна