Vocational High School of Food Technology and Tourism – Yambol / Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – Ямбол

Vocational High School of Food Technology and Tourism – Yambol

Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – Ямбол

Address / Адрес: 8600, Yambol, 85 Targovska Street / 8600, Ямбол, ул. “Търговска” №85         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ТЕХНИКА; ТРАНСПОРТ

Професии: Ресторантьор; Лаборант; Хотелиер; Спедитор-логист

Специалности: Кетъринг; Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП; Организация на хотелиерството; Спедиция, транспортна и складова логистика