Vocational High School of Industrial Technologies – Pazardzhik / Професионална гимназия по промишлени технологии – Пазарджик

Vocational High School of Industrial Technologies – Pazardzhik 

Професионална гимназия по промишлени технологии – Пазарджик 

Address / Адрес: 4400, Pazardzhik, 1 Sinitevska Street / 4400, Пазарджик, ул. “Синитевска” №1         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Автоматизация на непрекъснати производства; Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна; Автоматизирани системи;