Vocational High School of Light Industry, Ecology and Chemical Technologies – Yambol / Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – Ямбол

Vocational High School of Light Industry, Ecology and Chemical Technologies – Yambol

Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – Ямбол

Address / Адрес: 8602, Yambol, 2 Milin Kamak Street / 8602, Ямбол, ул. ,,Милин камък” №2         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА; ТЕХНИКА

Специалности: Производство на мебели; Фризьорство; Екология и опазване на околната среда; Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил; Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства; Производство на облекло от текстил