Vocational High School of Management and Food Technology – Pleven / Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – Плевен

Vocational High School of Management and Food Technology – Pleven

Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – Плевен 

Address / Адрес: 5800, Pleven, 102 Georgi Kochev Blvd. / 5800, Плевен, бул. “Георги Кочев” №102         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Организация на обслужването в хотелиерството; Производство и преработка на мляко и млечни продукти; Производство на месо, месни продукти и риба; Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения; Хранително – вкусова промишленост