Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering – Troyan / Професионална гимназия по механоелектротехника – Троян

Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering – Troyan

Професионална гимназия по механоелектротехника – Троян 

Address / Адрес: 5600, Troyan, 43 34th Troyan Regiment Street / 5600, Троян, ул. “34-ти Троянски полк” №43         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Мебелно производство (дуално); Моделиер-технолог на облекло (дуално); Автотранспортна техника; Машини и системи с цифрово-програмно управление