Vocational School of Agricultural Mechanization – Septemvri / Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство – Септември

Vocational School of Agricultural Mechanization – Septemvri

Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство – Септември 

Address / Адрес: 4490, Septemvri, 72 Bulgaria Blvd. / 4490, Септември, бул. “България” №72         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ;

Специалности: Механизация на селското стопанство; Земеделско стопанство; Парково строителство и озеленяване