Vocational School of Computer Technology – Pravets / Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – Правец

Vocational School of Computer Technology – Pravets 

Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – Правец

Address / Адрес: 2161, Pravets, 4 Perusha Street / 2161, Правец, ул. „Перуша“ №4          Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА

Специалности: Системно програмиране