Zemya Vocational high school of agriculture – Provadia / Професионална гимназия по селско стопанство “Земя” – Провадия

Zemya Vocational high school of agriculture – Provadia 

Професионална гимназия по селско стопанство “Земя” – Провадия

Address / Адрес: 9200, Provadia, “Sever” quarter / 9200, Провадия, кв. “Север”         Map

Област на образование: СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Професии: Агроеколог; Техник–растениевъд; Монтьор на транспортна техника; Икономист-информатик