Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli

Odborné nebo též profesní vzdělávání směřuje k získání znalostí, dovedností a kompetencí, které odpovídají určité kvalifikaci a je možné je přímo uplatnit na trhu práce při výkonu povolání na určité pracovní pozici. Stěžejní význam spolupráce škol se zaměstnavateli spočívá především v tom, že umožňuje lépe reflektovat odborné dovednosti vzhledem k aktuálním potřebám trhu práce, novým trendům a celkově poměrně dynamickému vývoji v některých odvětvích

Vocational training and cooperation among schools and employers

Vocational or professional training aims to acquire knowledge, skills and competencies that correspond to a certain qualification and can be directly applied in the labor market in the performance of a profession in a certain job position.
The key importance of schools’ cooperation with employers lies primarily in the fact that it enables better reflection of professional skills in view of current labor market needs, new trends and overall relatively dynamic developments in some sectors.

Autor: Jitka Pohanková

Zdroj / Source: Národníústav pro vzdělávání